Affairen ved Præstebakke 10. juni 1808

Trykket i Budstikken 1808 No. 29 og 30.
Transkribert 14.11.99 av Odd H. Arnesen fra Jacob Aall, Erindringer, Bilag 29.

 

Rapport om Affairen ved Præstebakke

I underdanig Følge ad Deres høifyrstelige Durchlauchtigheds Ordre, at gjøre et Forsøg paa at sprænge Centrum af den fiendtlige Postering i Enningdalen og videre om muligt at kaste den ud over Grændsen, indhentede jag alle de Efterretninger om Fiendens Styrke, som det var mig muligt at bekomme, og fandt, at de vare ungefær 1400 mand fordeelte paa Berreby, Ende, (Præstebakke som Centrum), Gedelund, Holtet, Hallerød og Jacobsrud. Man vidste, at Præstebakke tilligemed Ende mod Nord med næsten sammenhængende Forskandsninger var omhyggeligen befæstet; man vidste, at den fra Ende løbende Bæk ved anbragte Dæmninger var gaaet over sine Grændser; man vidste, at Fienden bag nogle af sine Forskandsninger havde Kanoner, der i forening med Terrainet og det øvrige gjorde hans Positioner overmaade stærke.

Med hensyn paa det anførte blev til et Angreb bestemt i Alt 876 Mand, hvoraf 106 under Lieuntenant v. Magnussen, med Skibscapitainerne Frederichsen, Jonassen, Lund og Andersen, som bestod af det frivillige Jæger-Corps, nogle Regiments-Artillerister og Rekrutter, som bleve indskibede paa 3 Pramme og 14 Baade med 2 Amusetter, 1 Haubits og 7 Haand-Mortere, for at gjøre en fausse Attaque og om muligt forvandle den til en virkelig paa Krogstrand og Berreby i Iddefjorden.

Efter de givne Instructioner satte sig Alt i Bevægelse, nogle før, andre senere, for til Klokken 2 om Morgenen den 10de Juni at være paa sine Puncter efter Aftale og Signal. Lieuntenant Magnussen, som skulde begynne Kl. 1, kunde formedelst Veirliget ei komme til sin Bestemmelse førend Kl. 3; hans originale Rapport følger vedlagt. Kl. 3 1/2 begyndte Lieuntenant v. Spørck Attaquen paa Præstebakken, for at lokke Kanonerne fra Forskandsningerne, saa Capitain v. Huitfeldt blot havde Elven og Forskandsningerne at overvinde. Det lykkedes fuldkommen, og Signalskuddet af en Haandmorter fra Capitain v. Huitfeldt skede Kl. 4, hvis Folk med Modighed ventede at komme afsted. De brød nu frem, Lieuntenant v. Birch sprængte Vagten ved Stenersrød, og tog nogle Fanger. Det gik i 3die March over en nedfældet Skov 300 Skridt. Dæmningen og Broen over Elven bleve forcerede, og Forskandsningerne med Djærvhed anfaldte og indtagne.

I samme Øieblik brød Lieuntenant v. Tambs ind med sine 100 Mand fra den anden Side af Præstebakke, og efterhaanden de til andre Steder detascherede smaae Troppecorps, saa Fienden efter næsten 2 Timers Fægtning var omringet og maatte give sig. Lieuntenant v. Heide opfyldte sin Bestemmelse saa godt, at omtr. 150 Mand og 2 Kanoner, som vilde retirere til Ende, saae sig afskaarne og maatte capitulere. Nu var Lieuntenant Magnussen ogsaa fremkommen mod Berby, og gjorde Mine til Landgang. Fienden gjorde et Kanonskud, og retirerede i saadan Hast, at en 6pundig Kanon, som 11 Heste trak, veltede af Iilfærdighed, og var nær ved at blive forladt.

Efterat disse fremskridt vare gjorte, stod endnu Berreby tilbage, der var besat med omtrendt 500 Mand og nogle Kanoner; men da vore Folk af Marschen baade før og i Attaquen vare blevne afmattede, Detaschementet ogsaa ved de mange Fangers Transport betydeligen var bleven svækket, saa var det en Umulighed for denne Gang at gaae videre, hvorfor Lieuntenant Spørck med megen Behændighed vidste at forskaffe en Vaabenstilstand, der blot kunde opsiges af de Norske, hvorved vi for det Første forsikredes om det Erobrede.

Resultatet af Affairen er: Fangetagne Officierer: Oberstelieuntenant og Baron Knorring, Capitainerne Strømbom, Osengius og Palmkrantz; Lieuntenanterne Natochdag, Elfman, Lillie, Wirgin, Silfversparre, Hachwitz, Wesfeldt, Debesche og Grev Løvenhaupt.

Fanejunkere: Bergin, Hulling, Axelsberg, Hachwitz, Schiole, v. Gerdten og Eckmann.

Sergeanter: Hanson, Keppe, Meyer, Østerdahl, Gustafson, Segerdahl og Hoff.

 

Fangne Soldater               334
Saarede  ---                 24
Døde og Begravede               60
Fangne Officierer, Fanejunkere og Sergeanter 27
                  ------------------
                  Tilsammen 445 Mand.

Vort Tab var den raske haabefulde Lieuntenant v. Sæter, Corporal Trane, 3 Soldater døde og 6 blesserede.

Dernæst er erobret 2 Stkr. 4pundige Haubitzer med tilhørende Lade- og Kjøretøi samt Ammunition, Geværer med Bajonetter 309 Stkr.; Bandoleeer og Tasker 290 Stkr. fulde med skarpe Patroner, 240 Feldtflasker, 6 Trommer, nogle Musik-Instrumenter, en Medicin- og Instrument-Kiste, endeel Proviant og Levnetsmidler, samt ellers adskillige Sorter, som det er for vidløftigt at specificere.

De Herrer Officierer, som deltoge i Affairen ved Præstebakke vare Capitain v. Huitfeldt; Lieuntenanterne v. Tambs, v. Heide, v. Spørck, v. Myhre, de Seue, v. Leth, v. Beichmann, v. Riis, v. Birch, v. Quisling, v. Heidenreich og v. Sæter.

Frederikshald den 17de Juni 1808

Underdanigst

Juul

 


Knorrings Rapport

Den 10de Juni 3 1/4 om Morgenen blev den svenske Postering ved Præstebakke angreben af en overlegen fiendtlig Styrke, deels af det søndenfieldske Regiment, deels af Skarpskyttere og Landeværn, som bestod af 800-900 Mand, hvilke, som jeg befrygtede og herfra havde antydet, omgik Posterne, og afskar de gamle Feldtvagter. Desuagtet forsvaredes vor Stilling til et Qvarteer paa 6 i det Haab at faae Hjælp fra Glenne og Berby, men da denne udeblev og jeg fik Efterretning, at Lieuntenant Elfman var saaret, Lieuntenant Natochdag, og Fendrik Grev Løvenhaupt og Debesche med deres Detaschementer vare fangne, besluttede jeg at trække mig ad den eneste aabne vei til Glenne, men ved min Ankomst did, som kostede meget Folk, fandt jeg at Veien var besat af et betydeligt fiendtligt Detaschement, og at Communicationen var spærret. To Gange forsøgte jeg at slaae mig igjennem, men forgjæves. Stedse meer og meer omringede maatte vi give os fangne. Natochdags, Løvenhaupts og Debesches blodbestænkte Klæder vise blandt andet, at man gjorde hvad man kunde. Jeg kan ikke noksom rose den udmærkede Agtelse, som bevistes os, efterat vi kom i Fangenskab. Al Plyndring blev hindret.

Frederikshald 11te Juni 1808.

Knorring

 


Uddrag af Adlersparres Rapport om denne Fægtning

Prestebakke
"Den 9de Juni kom jeg til Berby, hvor jeg efter Generalens Ordres overtog Commandoen over de derværende Tropper. Den 10de hørte man svære Kanonskud fra Iddefjorden, of Fienden lagde sig med et stort Fartøy og 24 Joller og Schalupper ved Sandvigen. 200 Livgardister bleve beordrede med to Sexpundinger at forene sig med dem, som vare posterede ved Iddefjordens Sydside. Kort efter kom der Efterretning om at Posten ved Præstebakke o.s.v. var angreben. Ende, som var Replipost for Præstebakke, var af største vigtighed. Min Ordre om at forsterke Berby fra Ende blev derfor tilbagetagen, og i dets Sted sendt 100 Mand fra Berby til Ende. Strax efter nærmede den fientlige Flaade sig og begyndte at bombardere Stillingen ved Berby henimod Iddefjorden. Efterat denne Ild havde varet en halv Time, kom Efterretningen om, at Posteringen ved Præstebakke havde capituleret med Tilføiende, at 900 Mand marscherede mod Enningsdals-Broen. Der stod 2 Sexpundiger og 2 Feldtkanoner med tilhørende Bedækning. Jeg sendte didhen smaae Afdelinger, eftersom jeg kunde undvære dem. Tilbagetoget fra Ende og Berby blev befalet, og Posteringen ved Iddefjord tilbagetrukken og en ny Stilling indtoges ved Berby Bro."

Kl. 8 1/2 kom en Parlamentair, som forlangte en Stilstand for at transportere og forpleie de mange ved Præstebakke saarede Soldater. Den sluttedes saaledes, at den fra Fiendens Side skulde opsiges 4 Timer forud, men at de Svenske uden formelig Opsigelse kunde begynne Fiendtlighederne. Adlersparre sendte i det samme Iilbud til Brønstrøm med Anmodning at marschere med begge Westmanlandske Batailloner over Långewalls Bro, og til Oberstelieuntenant Lars Hjerta at sende de Tropper, han kunde undvære ved Besættelsen af Bodalsviken og andre vigtige Posteringer.

Berby
Blandt de Vanskeligheder, derover Adlersparre klager, var at Bønderne ved ingen Midler vare at bevæge til at give Efterretning om Fiendens Bevægelser. Efterat Brøndstrøm havde forenet sig med Adlersparre, besluttede denne at gjenerobre de tabte Stillinger. Kl. 1 om Natten den 14de blev Stilstanden opsagt, med den Erklæring, at Fientlighederne begyndte Kl. 5. Paa samme Tid mærkede man en synlig Uro og Forvirring hos Fienden. Der marscheredes frem og tilbage, alle Poster og Vedetter inddroges hastigen.

"Kl. 5 om Morgenen rykkede Oberstlieuntenant Skjöldebrand med 700 Livgrenaderer og Jægere og 2 Feldtkanoner over Enningdals-Broen ved Præstebakke. Underveis traf de paa en Grædende Bondegut, som beklagede sig over, at en Bondekone havde taget Hesten fra ham og derpaa i susende Galop redet til Præstebakke.

Paa samme Tid rykkede 4 Sexpundiger fra Enningdalens Bro hen mod Berby-Siden. Begge Vestmanlandske Batailloner, som den foregaaende Dag havde gjort en besværlig 9 Miles Marsch, og i de 3 sidste Dage levet av een Dags Proviant, rykkede med synlig Lyst og Munterhed op mod Veien til Berby-Bro. Da Capitain Feilitz af Livgrenadererne, som commanderede Fortroppen af denne Colonne, der bestod af 300 Mand, nærmede sig Berby Bro, lod Lieuntenant Hachwitz ved Artilleriet, som bestod af 6 Sexpundinger og 3 Trepundinger, Skoven paa høire Haand af Broen rense med Kartætscher. Dette skede for at beskytte Brøndstrøms og Feilitz's tropper, som skulle vade over Strømmen, for Jægernes Ild, da man formodede, at Fienden vilde forstyrre Broen, hvilket de dog ikke gjorde. De Svenske gik over Broen, og Fienden forsvarede sig ved Berby kun ved Jægerskud, og trak sig iilsom tilbage. Mod Berby rykkede 200 Vermelænder med 2 Kanoner, og besatte denne Post og Stranden ved Iddefjord, medens den øvrige Styrke, som hastigen rykkede mod Ende, efter lang Modstand kastede Fienden ind i Bjergene. Den Styrke, hvorpaa Skjöldebrand stødte, trak sig ogsaa efter ubetydelig Modstand tilbage.

Ved disse smaa Handgemeng maatte man beundre de fiendtlige Jægeres ubeskrivelige Færdighed i at bestige og rømme de utilgjængeligste Bjerge. Deres Skud var derimod høist usikkre og gjorde liden Skade. Den Orden og Munterhed, som de Svenske Soldater viste, gjorde at man kunde ønsket mere Standhaftighed hos Fienden, --- Præstebakke, Ende og Berby ere nu stærkt besatte og ville kunne trodse Fienden, naar ikke større Magt og uventede Begivenheder indtræffe. De Svenskes Tab bestaaer af Oberst Knorring, 10 Compagni-Officerer, 15 Under-Officerer, 14 Artillerister, 1 Dragon, 70 Livgrenader, 190 af Skaraborgs og 101 af Elvsborgs Regiment."