Optisk Telegraf langs grensen

Transkribert 1.14.1.2001 av Odd H. Arnesen for DSFMC. Versjon 1.0
Kilde: 'Bergenhusingene i felten 1808-11' av Jacob Barstad, bind 2 side 10-11.

 


Instruksjon fra Prins Christian August til Oberst De Seue, 17. Marts 1808.

"Alle Kompagnier langs Grændsen maa være forsynet med nogle Flag, ligemeget af hvilket Tøj, hvoraf 2 af mørk og 2 af lys Farve til hvert indrettede Signalpunkt. Ved hvert Flag fastgjøres en Hempe og et lidet Toug for at kunne gjøre det fast eller heise det op paa et sædvanligt Korsgevær eller en Staur. Saasnart Kordonen formeres, dannes ved disse Midler en Kommunikationslinie bag samme. Ved Flagenes forskjellige Antal og Sammensætning, et over det andet, vil der kunne erholdes henimod 20 Signaler, som vil være tilstrekkelig til Melding til Korpskommandøren og til de forskjellige Punkter paa Linjen; thi der maa antages til almindelig Grundsætning, at de forskjellige Poster maa soutinere hinanden saaledes, at, naar man for sikkert ser, Fienden alvorlig vil trenge ind, og altsaa kan skjelne sand fra fausse attaque, hvilket bedst erfares ved at kaste sine Fortropper tilbage, den ham i Fronten staaende Post søger at opholde ham, tildels ved at besætte Passerne, tildels ved stærke Trops, som fra nærmeste Høider søge at komme ham i Flanken og saaledes at harcellere ham. De nærmest til den angrebne Post stødende maa derimod til samme Tid bryde frem of søge at komme den angribende fiendtlige Kolonne i Ryggen eller at afskjære den. Dog er herved at bemærke, at disse Tropper maa marschere samlet til denne deres Bestemmelse for at komme hurtigere frem, og at det ej maa forsømmes at besætte eller stationere nogle Trops for at observere de paa deres Vej imod den fiendtlige Grændse førende Pas og saaledes dække deres Marsch. Det vil blive vanskeligt for Fienden at rykke frem i flere Kolonner og, naar dette er Tilfældet, at vedligeholde Kommunikationen mellem disse; men var dette Tilfældet, da maa denne Betragtning føre til det Resultat, at man ved Dispositionen søger at slaa ham en Detaille, forinden de forskjellige Kolonner se sig istand til at soutinere hverandre. Denne Instruction vilde MHr. Oberst behage at meddele de langs Grændsen stationerede Officierer.

En signalbog skal blive meddelt. Om natten kan ved Blus, Ild eller paa forskjellige Maader sammensatte Ild eller paa flere Steder, hvoraf ethvert har sin bestemmelse, lignende Signaler gives."