Mobekk Skanse 18. mai 1808

Trykket i Budstikken 1808 No. 23.
Transkribert 27.11.99 av Odd H. Arnesen fra Jacob Aall, Erindringer, Bilag 28.

 

Extract af en Rapport fra Oberst Staffelt, dateret den 19de Mai:

"Da indhentede Efterretninger fortalte, at Fienden forskansede sig stærkt paa den høire Fløi, saa anordnede jeg, for at fordrive ham fra denne Position, 2 Divisioner Grenaderer af den Throndhjemske Bataillon, 1 Division Do. af 1ste Agershusiske, 1 Skarpskytter-Division fra Throndhjem og det Leerdalske lette Infanteri-Compagnie samt 2 Skiløber-Compagnier at angribe paa denne Fløi den 18de d.M. om Formiddagen Kl. 11. Til samme Tid befalede jeg det Aamodtske Skiløber-Compagnie og 50 Mand af det Vingerske lette Infanteri-Compagnie at gjøre en Demonstrasjon paa hans venstre Flanke.

Demonstrasjons-Corpset begynte sin Attaque den fastsatte Tid og udførte samme meget godt. Fienden blev af Fændrik Gill med 50 lette Infanterister fordrevet fra sine Forposter; men da han retirerede sig paa sin Hovedstyrke ved Lier, kunde han kun forfølges et Stykke, hvorved 2de af Uplands Regiment bleve gjordte til Fanger, nogle ihjelskudte og blesserede, samt 4 Geværer erobrede, uden at paa vor Side en eneste Mand blev beskadiget.

Angrebet paa den høire Flanke skede i 3 Coloner. Major v. Ræder af det 2det Throndhjemske Regiment, som Høistkommanderende for det hele, anførte selv den ene Colone, som skulde angribe Forskandsningen paa Mobæk. Capitain Jürgensen, Chef for det Leerdalske Compagnie, skulde med den anden Colonne angribe Forskandsningen paa Skandsgaarden i Flanken, medens Capitain Nægler af 2det Throndhjemske skulde gjøre Attaquen herfra med den 3die Colonne. Det lykkedes snart disse Colonner at fordrive Fienden fra Skandsgaarden. Han flygtede over Broen mellem Sikkerbøl og Overud, brækkede Broen efter sig, og satte sig paa den anden Side af Elven i en stærk Position.

Den af Major v. Ræder anførte Colonne gjorde imidlertid Angreb paa Forskandsningen ved Mobæk med Skud fra de foran Forskandsningen liggende Huse, medens Grenader-Divisionen af 1ste Agershus og det Leerdalske Compagnie efter fulendt Affaire ved Skandsgaarden stødte til og angreb med Bajonetten, men da man efter adskillige gjentagne Angreb erfarede, at det ikke uden alt for betydeligt Tab af Mandskab ville være muligt at fordrive Fienden ud af Forskandsningerne, og man tillige blev vaer, at han paa den anden Side af Elven havde nok en Forskandsning, der dominerede den første, og altsaa vilde have fororsaget et dobbelt Offer af Mennesker, saa besluttede man at indeholde med flere Forsøg, og trak sig i bedste Orden og uden at blive forfulgt tilbage til de forhen indehavte Poster. Fra de fiendtlige Forskandsninger faldt næsten som en hagel, ikke alene af de almindelige Musketkugler, men ogsaa af et større Slags af Jern, hvilke sidste formodes skudt af de saa kaldte Musketændere.

Vort Tab er 7 Døde og 27 Blesserede, af hvilke 4 bleve liggende under Fiendens Forskandsninger, og af ham tagne til Fanger. Af de øvrige 23 ere 4 hardt og de øvrige let blesserede. Desuden ere blesserede Capitain v. Sigholdt og Lieuntenant Steenbuk, begge i høire Arm, og Lieuntenant Lossius i venstre Laar. Fiendens Tab maa have været langt betydeligere."