Krebs seier ved Matrand 5. aug 1814

Publisert i Tiden No. 121 1814.
Transkribert 27.11.99 av Odd H. Arnesen fra Jacob Aall, Erindringer, Bilag 81.

 

Generalmajor Sejersteds Bulletin

Vaabenbrødre! Medens Fiendernes Overmagt i denne Deel af Riget nødte os til at drage os tilbage, og for at Øieblik berøvede Eders Anstrængelser der fortjente og sædvanlige Held, have vore Brødres Tapperhed ved Vinger havt en glimrende Fremgang; den har forjaget Fienden over Fædrelandets Grændse. - Jeg iler at meddele Eder de nærmere Omstendigheder.

For om muligt at afskjære de Svenske i deres Stilling ved Matrandbro lod Oberstlieuntenant Krebs dem omgaae ved Skotterud. Den 5te August om Morgenen Kl. 4 angreb Oberstlieuntenanten Fienden ved Matrandbro, og drev dem efter en yderst haardnakket Fægtning tilbage over Grændsen. Fiendens Tab af Døde og Blesserede ved denne Leilighed er meget anseeligt. Vi have desuden frataget ham hans Bagage, og indtil dette Øieblik ere indbragte som Fanger: 1 Major, 3 Capitainer, 4 Lieutenanter, 1 Regimentsqvarteermester, 1 Auditør, 1 Præst, 1 Constitueret Officier, 2 Bataillons-Feltskjærer, 2 Regiments-Kommisairer, 1 Feltrevisor, 1 Lensmand, 5 Sergeanter, 1 Konstabel, 18 Korporaler og 212 Mand. Landshøvdingen Eichstedt er ihjelskudt. Vort Tab af Døde og Saarede kunde ved Rapportens afgang endnu ikke bestemt opgives; nærmere Efterretning derom forventes.

Hovedqvarteret Spydeberg den 7de August 1814.

J. Sejersted,
Generalmajor og tjenetegjørende Generaladjutant.