Linjeskipet Christian Frederik tapes 22. mars 1808

Trykket i Budstikken 1808 No. 18-19.
Transkribert 27.11.99 av Odd H. Arnesen fra Jacob Aall, Erindringer, Bilag 27.

Capitain Jessens Rapport

Efterat være afseilet fra Helsingørs Rhed den 21de Marts om Morgenen, gik jeg om Eftermiddagen imellem Hasteens-Grunden og Sjællands Rev, saae 3 Seilere, hvoraf de 2 kjendtes at være Orlogsmænd, og det 3die, som søgte ned til dem, gav mig tvivlsom Idee om at være Orlogsmand eller ei, dog da jeg havde Vinden fra dem, og Vinden ikke føyede for at fortsætte min Bestemmelse, ankrede jeg om Aftenen imellem Seierøen og Refsnæs.

Morgenen den 22de lettede jeg; de 2de Orlogsmænd, som vare til Ankers, lettede og vare forenede med den 3die, som nu kjendtes at være en Orlogsmand, men af hvad Force kunde jeg ikke bedømme; kun saa meget vidste jeg, at de 2de af dem vare i det mindste svære Fregatter, og den 3die en mindre Fregatt. Vinden var østlig, da jeg lettede og seilede til Belterne; men strax efter blev Vinden S.O. Jeg troede det Pligt at løbe Nord efter igjen, og søge Forstærkning paa Kjøbenhavns Rhed, da jeg med denne alene saae mig istand til at opfylde min Bestemmelse, ønskende de fiendtlige Skibe skulde jage mig.

Noget efter Middag saaes 2de Skibe komme Nord fra, Vinden nordligere end Ost, og da jeg antog den ene for en Tredækker, og den anden for et svært Orlogskib, søgte jeg, efterat være passeret mellem Hasteens Grund og Sjællands Rev og Ost for samme, at vinde til Luvart af dem, stræbende tillige at naae Sundet. Det lykkedes ikke; det ene Skib holdt til Luvart af mig, det andet søgte ned i mit Kjølvand. Kl. henimod 7 Eftermiddag var Orlogskibet The Stately i Kjølvandet paa Skud nær; de agterste Kanoner bleve affyrede, som jeg troer, med Effekt; det 2det Orlogskib holdt ned, Fregatterne krydsede op, og jeg kunde forud see, at Prinds Christian Frederik vilde blive et Offer. Jeg søgte derfor at komme Grunden saa nær, at den maatte tilsætte, i det jeg ikke kunde undgaae Slag med en saa overlegen Magt. Orlogskibene the Stately og the Nassau, hver af lige Styrke med mig, og for saavidt stærkere, som deres Carronader ere 32pundiger, bragte deres Kanoner til at bære paa mig næsten paa en Tid, den ene om Styrbord, den anden om Bagbord, henimod Kl.8. En fortsatt Attaque fra begge Skibene under den heftigste Ild vedvarede i meer end 2 1/2 Time; den blev besvaret af os med en Kraft, som jeg er forvisset om gjør alle mine Officierer og hele Mandskabet Ære, saavelsom det med saa megen Ret hædrede danske Flag.

For en kort Tid under Actionen bleve begge Skibene bragte til at tie for at reparere; de lode sig sakke og kom op igjen, men Tiden var for kort for os til at istandsætte den lidte Skade. Roret var afskudt, hele Skibets Takkelage saa godt som tilintetgjordt, begge dets Sider aldeles forskudte, og efter at have modtaget end et Lag af de Fientlige, som endnu blev besvaret, da jeg var saa nær Grunden, at jeg var sikker paa, det mig anfortroede Skib ikke kunde blive Fiendens Bytte (de fiendtlige vare begge staaende fra Land, the Stately tæt forud om Bagbord, the Nassau agter ud om Styrbord, de 3de Fregatter vare nu komne op) ansaae jeg det for umenneskeligt, at opofre flere af de brave Officierer og Mandskab, jeg havde den Ære at commandere; Skibet var saa godt som tilintetgjordt; jeg overgav mig til the Stately, og aftenen til den 23de (da Skibet strax efter Overgivelsen var kommen paa Grund) blev det sat i Brand.

I det jeg føler mig stolt af at have havt den Ære at commandere et saa bravt Mandskab, bløder mit Hjerte ved at indberette, at de brave Officierer, Premierlieuntenant Willemoes, Secondlieuntenant Dahlerup af Søetaten, Premierlieuntenant Soland af Landetaten, og 61 Mand af det gode Mandskab bleve dræbte, og at Capitaine Rothe, hvis standhaftige og virksomme Mod er det høye Collegium forud bekjendt, tilligemed den brave og tjenstivrige Lieuntenant Top, og henimod 80 Mand ere hardt Blesserede. Capitaine Rothes venstre Arm er knuset, og den venstre Side betydelig forslaaet; Lieuntenant Top har mistet det Høire Been. Mindre betydelig saaret er Premierlieuntenant Ferry, som og udmærkede sig ved koldt Mod, og den brave Tolstrup tillige med 40 mand. Hvad Tab Fienden har havt paa mandskab veed jeg ikke, men at Skibenes Master, Skrog og Takkelagehar lidt betydeligt, veed jeg. The Stately maa have nye Master og begge Skibene have med megen Anstrengelse ikke kunnet ende deres Reparation, for at gaae til Søes, i 5 Dage; jeg veed deres Tab ikke har været ubetydeligt.

Da Mandskabet fra Prinds Christian Natten til 23de og hele Dagen den 23de skulde bringes ombord, var Kulingen meget hard med Paalands-Vind, og man ilede saa meget for at faa dem bra Borde (dog med behørig Omsorg for de Saarede), at man ikke tillod hverken Officierer eller eller Mandskab at bjærge deres Equipager; mig er en liden Deel af Linned og Gangklæder bleven sparet; alt er brændt med Skibet. Jeg, Officierer og Mandskab bleve derimod behandlede paa de engelske Orlogskibe med en Omhu, som efter min Følelse gjør Cheferne og deres Underhavende megen Ære.

Den 1ste April blev det friske Mandskab bragt iland til Gothenborg Forstad. Den 10de April var Veiret først gunstig for at lande de Saarede, med disse bleve og alle de Herrer Officierer landede. De øverste Befalingsmænd har viist os al mulig Agt, og Indbyggerne tage Exempel af dem. Den Engelske Consul Smith gjør sig megen Umage med at gjøre det saa behageligt for Folket, som deres tilstaaede Dietpænge vil tillade, og fortjener min Tak.

Dateret Forstaden i Gothenborg den 13de April 1808.

C. W. Jessen