Berby 12. september 1808

Disse rapportene er transkribert 15.10.00 av Odd H. Arnesen fra Hans Jacob Barstads bok; 'Bergenhusingerne i felten 1808-1811'. Kristiania 1908.


Grenadeer Jakob Rasmusen Wasbotns kart

Grenader Jakob Rasmusen Wasbotn fra Bergenhusiske Grenaderbatajons 4. divisjon deltok i slaget ved Berby, og tegnet dette kartet som faren hans senere fikk trykket opp. Wasbotn var rulleført ved Søndre Søndmørs Kompani.

Klikk på kartet for større utgave, NB! 41k.
Den forklarende teksten på kartet er:

"Enningdalen ligger to og en halv Miil sydostlig fra Friderikshald og er et Annex under Idde Præstegield, som har en besynderlig Beliggenhed ved det Strækning ind imellem fløgende Sogne i Sverrig: paa østre Side Eids og Tøstedals i Dalslandet, paa søndre Naverstads, paa vestre Skee Præstegield og Strømstads Egn i Bahuus Lehn og kun paa nordre Side fast med Norge.

Forklaring over Hosføiede Kort.

No.
1. Sønderhuus, en Lieutnantvagt, med sin Folk.
2. Tølemoen, en Lieutenantvagt.
3. En Post som stod en Vedet. (Vedet betyder at to Skildtvagter staaer sammen.)
4. Òvre-Berg, en Vedet. 5. Drogen, en Vedet.
6. Berget, en Vedet. 7. Grinden, en Vedet.
8. Den Svenske Armee kom imøde til den Norske, formeerte sig i en Kiæde og begyndte at fyre paa de Norske.
9. Krudrøgen af de Svenske.
10. Venstre fløi i Barhyttene, hvor Jægerne var.
11. Ilden hvor de varmede sig.
12. Barhyttene, som de Bergenhusiske Grenaderer logerte i.
13. Jægerhytten paa høire fløi.
14. Ilden hvor de varmede sig.
15. De Svenskes Retirade tilbage.
16. Svinekleven, en Underofficeervagt.
17. krudrøgen af de Norske. 18. Steengiærdet.
19. Den Norske Armee formeerte en Kiæde efter Steengiærdet, lagde sig i Skiul og fyrede paa de Svenske.
20. Laden, en Vedet, var en Underofficeervagt.
21. Den Svenske Armee retirerede tilbage og stillede sig i en Triangel.
22. Nebetoer, en Underofficeervagt.
23. Ved Broen, en Underofficeervagt.
24. Den Svenske Armee kom til Broen, formeerte en Kiæde langs efter Elven og fyrede over til de Norske.
25. Broen over Elven. 26. Krudrøgen af begge Armeer.
27. De Bergenhusiske stillede sig langs ved en Grøft og fyrede mod fienden.
28. Laden. 29. Magasinboden.
30. Stuen, hvor Officererne logerte i.
31. En anden Bod. 32. Kirken eller Præstebakke.
33. Steenbudalen, en Lieutnantvagt.
34. Dokterset, en Lieutnantvagt.
35. Varden, der er Linien imellem Norge og Sverrig.
36. Elvekrogen, hvor nogle Norske bleve fangede af de Svenske.
37. Veien fra Berby til Præstebakke.
38. Grændselinien mellem Norge og Sverrig.


Udfaldet blev saadan: at, omendskiønt de Norske kun vare 200 og de Svenske over 1000 maatte dog de Svenske bede om Vaabenstilstand og retirere tilbage."

 


Major Krebs første rapport til Prins Christian August

Denne rapporten er skrevet mens angrepet fremdeles stod på, og Krebs er nok noe preget av stunden. Han blander f.eks. norsk og tysk.

Ich bin in starkem Engagement mit dem Feinde; diesen Morgen 9 Uhr attaquirte er mich von Svenningsbøen og (sic.) Tysselmoen - das erste war nur eine Demonstration - das andere die wirkliche! Eine starke Macht ist gegen mich - ich ließ aber gleich anrücken, was möglich wäre. Unsere Leute haben Wunder gethan. Kanonen liess ich gleich anrücken, aber der starke Nebel verhinderte uns die Stärke zu erfahren; sie müssten aber stark seyn, denn sie gehen grade auf los. Meine Kanonen unter Brun haben Wunder gethan - allein - die eine ist genommen! Einen Blessirten habe ich nur bis diesen Augenblick; wir sind gegen Berbye retirirt, und ich hoffe, alles soll gut gehen! Die Kugel fliegen uns um die Ohren, aber unsere Leute und die braven Officiers thun alles; ich bin da, wo es von Nöthen ist. Eine Kugel streifte mich, eine andere fiel 2 Schritt vor mich; aber wir wolIen thun, was wir können um unseres ædlen Prindsen gütige Fürsorge und so brave Anführung bei Gleich zu halten! Nur schmerzt mir die genommene Kanone; aber die Macht ist 3 Mal starker! Noch sind wir in vollem Engagement! Die Kanonen beim Præstebakke habe ich holen lassen! Allein es scheint, das der Schwede muss sehr stark seyn.

Bærbye den 12 Septbr. 1808 - 11 1/2 Uhr.

Unterthänigst
Krebs.

lch kann nicht Zeit erhalten der Brigade zu rapportiren. Die Kugeln fliegen Ohren bis Bærbye umher! Wir wollen uns tapfer halten, ob die Macht ist groß.

 


Krebs andre rapport til Prins Christian August

Skrevet om ettermiddagen, under kampenes avslutning.

Underdanigst Rapport!
Efter senest indgivne Rapport blev meldt fra Lieutnt. Birch ved Søndrehuset og Smith ved Tyslingemoen, at Fienden nærmede sig, især den sidste, hvorpaa jeg strax detacherede Kapt. Butenschøn med 60 Md. for at understøtte vor Kjæde; men da Attaquen fra den fiendtlige Side fordobledes, rykkede Major Fischer og jeg ud med den hele Reserve og 2de Kanoner.
Vagten ved Tyslingemoen blev dreven tilbage og saaledes Lieutnt. Birch næsten afskaaren, men reddede sig dog ved at vade over Elven med den hele Vagt og ammuserede siden Fiendens høire Fløi fra den anden Side; Attaquen blev nu heftigere, Kanonerne giorde god Virkning, men Fiendens overlegne Styrke nødte os til at retirere tilbage til Røers Laden; her fattede vi atter Post, og Ilden gik nu uophørlig fra begge Sider over 2 1/2 Time, uden at nogen gav efter; endelig tournerede Fienden vor venstre Fløi, og vi maatte saaledes for ei aldeles at blive afskaaren tage vor Retraite over Broen; men her fattede vi saadan Position og forsvarede den saaledels, at uagtet Fienden 2de Gange stormede, var det ham dog ikke muelig at komme over.
En Parlamentair meldte sig nu fra Fienden, der forlangte mig i Tale fra Oberste Posse; jeg mødte da denne, som paa det indstændigste forlangte nu at maatte marchere tilbage i Fred, da han blot var rykket ud for at recognoscere, men tilfældigvis var bleven forledet til at gjøre denne Attaque, som han nu indsaa, ei nyttede ham at fortsætte. -- Dette Hr. Oberstens Forlangende kunde jeg ikke indvilge, men erklærede, at, hvis han retirerede, jeg da forfulgte, og hvis han atter angreb, han da skulde være velkommen. Hr. Obersten bad nu, at jeg i det mindste vilde bevilge ham 1/2 Times Stilstand; dette Forlangende saa jeg mig af flere Aarsager nødt til at indvilge, især da mange af vore Folk have forbrugt deres Ammunition og i Besynderlighed mange af Jægerne intet mere Krudt havde, hvilket alt saaledes nogenledes maatte erstattes af de, der ei havde været saa meget i Ilden. Paa disse Vilkaar forlode vi altsaa hinanden.
Ved denne Leilighed maa jeg alene beklage Tabet af een Kanon, men som var aldeles umuelig at forsvare, da Fienden fra alle Kanter trængte paa og Hestene for Kanonen ei mere kunde styres formedels Skudene, uagtet enhver Mand gjorde sig al muelig Umage for at redde Kanonen. Major Fischer og jeg var neppe 20 Skridt fra omskrevne Kanon, da den blev taget.
Døde ere paa vor Side kun faa, jeg ved ei bestemt, hvor mange. Blesserede er Lieutnt. Møller igjennem Haanden og omtr. 12 A 16 Md.
Oberste Posse forklarede derimod selv, at han havde 2de Officierer haardt blesserede, 16 A 18 døde foruden mange Mandskaber ogsaa blesserede.
Overalt have samtlige Officierer og enhver af disses undergivne gjort deres Sager saa godt, som man nogensinde kunde forlange det, og jeg glæder mig ved med saa megen Grund at kunne recommandere dem alle.
Den bestemte Tid Kl. 1 Slet er nu forbi, og saaledes Stilstanden ophørt. Fienden retirerer nu med mueligste Forsigtighed, 0g vi forfølge kun langsomt for igien at besætte vore forrige Vagter og Positioner. Fiendens Styrke var, foruden en stærk Reserve, Omtr. 600 Md., og Hr. Obersten sagde mig selv, at han meget undrede sig over den næsten rasende Modstand, han her fandt.
Detaillerede Rapporter skal snarest muelig indløbe. Imod Søndrehuus kom ligeledes et stærk Commandoe; men den saaledes i megen Fare værende Vagt, som angreben fra alle Kanter, undkom som før anmeldt, under Lieutnt. Birchs Anførsel og kom siden over Broen paa Hovedstyrkens høire Fløy for saaledes i Forening med os at virke til fælles Øiemeds Opnaaelse.

Tyslingemoen den 12te September 1808
Kl. 3 1/2 Eftermiddag.

Underdanigst
Krebs.

P. S.
Endvidere melde nu Capt. Lohmann og Lieutnt. Smith, at de begge ere svagt berørte af fiendtlige Kugler, den første i Foden og den anden paa Kindet, dog neppe mærkeligt. De fleste af Folkene have forskudt deres 60 Patroner, da den hele Attaque varede omtr. 5 Timer.

 


Krebs tredje, og endelige, rapport til Prins Christian August

Underdanigst Rapport!

Denne Dags Morgen Kl. 7 1/2 Slet blev mig fra Lieutnt. Birch indmeldt, at Fienden viste sig ved Kirkebøe, uden at det var muelig for den stærke Taage at erfare hans Styrke og Bevægelser. De fra hans Postering ved Søndre Huset udsatte Vedetter retirerede langsomt under bestandig givende Ild.
Da denne Melding indløb, formodede ieg strax Angreb paa Tyslemoen og gav derfor Ordre til første Reserve at afgive Forstærkning derhen, ligesom ieg beordrede de 2de Kanoner fra Ende at rykke der frem. I det samme Nu kom Melding fra Tyslemoen, at er stærk fiendtlig Magt trængte frem mod denne Postering, og at dens detacherede Feldtvagt under bestandig Ild trak sig tilbage til Hovedvagten, som endnu holdt sig længe; men omsider maatte Lieutnt. Smith som Kommandeur for denne Vagt retirere for Overmagten og sætte sig paa Siderne af de nu ankomne Kanoner. capitaine von Butenschøn blev herfra detacheret med 60 Md. og behørige Ober- og Underofficierer for at dække Tyslemovagtens høire Flanke. I samme Øieblik blev Ordre afsendt til Detachemetet paa Ende under Capitaine v. Hals at afgive en Besetning til at forsvare Fæbroen og i Forening med Vagten paa Svineklevene at dække Capt. v. Butenschøns høire Flanke, ligesom og til Detachementerne paa Svenningsbøen og Præstebakke at være aarvaagne og sikre dem ved Patrouiller sam iøvrigt at holde dem de givne Instructioner efterrettelig.
Alt var nu saaledes paa bedste Maade ordnet for at modtage den anrykkende Fiende, og neppe var enhver paa den anviste Plads, forinden levende Ild begyndte overalt, uden at man formedelst den stærke Taage kunde see 10 Skridt for sig. Kanonerne spillede, som man tror, med god Virkning, da megen Jammerskrig hørtes derfra, hvor 25 a 26 Skud vexelvis med Kugler og Kardætscher bleve hensendte fra hver Kanon.
Saavel ieg som Major Fischer vare Vidner til modige Lieutnt. v. Bruns og hans kiekke Mandskabs Fremfærd, da vi neppe vare 10 Skridt derfra; men uagtet der var en idelig Kugleregn, kunde vi formedelst Taagen ikke bemærke Fiendens Anrykning, før han var lige ved Kanonerne og paa Siden af os, hvorved endog en af hans Kugler tog Major Fischers Fieder bort fra Hatten. Jeg befalede da Lieutnt. Brun at retirere.; men Hestene, der tilhørte den ene Kanon, bleve skye, sloge Kudskene under sig, og det blev umuelig at bruge dem, hvorfor Lieutenanten gjorde Forsøg paa med Mandskabets Hielp at bringe Kanonen tilbage, som omtrent lykkedes 50 Skridt; men da han blev overmandet af Fienden, maatte han forlade den, hvorved han fik en haardt og en let blesseret. Jeg kan ikke forlade denne Materie uden at give Lieutnt. Brun og hans kiekke Artillerister det Vidnesbyrd, at de under Affairen have viist udmærket Mod og Standhaftighed.
Capt. v. Butenschøn, som hørte Kanonilden ophøre og blev trængt af en aldeles overlegen Magt, den han nu formedelst Taagens Fald kunde see, saae sig nødt til at retirere, dog under en bestandig vedligeholdt ild, og havde det vestlig fra Berby beliggende Field Svineklevene besat. Herved kan jeg ikke lade uanmærket, at Capitainen med meget Overlæg og god Conduite deelede sit Mandskab saaledes, at han selv med en Deel af samme gik til Røers Broen og besatte samme, imedens en anden Deel under Fenrik Rustad længere vestlig svømmede over Elven tillige med det ham medgivne Mandskab, som førte Geværet over Hovedet, og da Fienden vilde forsøge det samme Maneuvre, blev han mødt med en saa levende lid, at han fik mange døde og blesserede og afstod fra dette Forsæt. Han har slæbt alle med sig, undtagen en død, som vi have fundet og hidbragt. Imidlertid holdt Lieutnt. Seip Sig paa Capitainens venstre Flanke, ansluttet til Kieden, og giorde Fienden tapper Modstand. Ved denne Affaire have Jægtrne Bye og Welte af 2det Comp. efter Capt. Lohmanns, Munthes og Lieutnt. Birchs Vidnesbyrd særdeles udmærket dem, og Grenadeer Anders Olmen af 2den Division Bergenhuus har, uagtet han strax ved Affairens Begyndelse blev blesseret i Anklet, vedblevet at giøre Tieneste, indtil den var endt. Da vi nu saaledes, trykket af Overmagten, havde indskrænket os til at besætte alle Høider rundt om Berby, og jeg just var beskieftiget med at affatte min før idag underdanigst indsendte Rapport til Deres høyfyrstelige Durchlautighed, kom en Parlementair fra Hr. Oberste v. Posse og 'forlangte en Samtale'. Jeg reed da hen til ham, og hans Forlangende var Retraite, hvilket jeg ikke kunde tilstaae ham; han bad da om en Times Vaabenstilstand, og denne blev ham tilstaaet, men kun paa 1/2 Time. Herved var jeg endog særdeles glad, fordi jeg i dette Mellemrum fik Lellighed at lade Folkene noget udhvile efter den svære Strabadse fra KI. 8 til 1 Slet og derefter at faae Krudt uddelt, som næsten allesteds manglede, da Infanteriet næsten havde bortskudt sine 60 Skud, som ikke kunde erstattes tilfulde. Strax Vaabenstilstanden var forbie, retirerede Fienden, og jeg kunde af nysnævnte Aarsag ikke uden med yderste Forsigtighed forfølge ham, hvilket dog allevegne skeede med beste Orden, og Feldtvagterne Tyslermoen og Søndre Huset bleve igien besatte.
Feldtvagten ved Søndre Huset, varslet af Skuddene ved Kirkebøe og Tyslemoen, trak sig efter sin Instrux tilbage og kom under Lieutnt. Birchs Anførsel ved at vade igiennem Elven til Forstærkning ved Røersbroen.
Oberste v. Posse kunde ved Samtalen ei noksom rose den tapre Modstand, han havde fundet, og tilstod at have 2 Off. og 16-18 Md. stærk blesserede og omtrent lige saamange døde.
Under Samtalen lod Obersten 2de Pelotongs af Skaraborgs Reg. rykke frem; disse vare i graa Munderinger. Lieutenanten, som commanderede dem, gjorde holdt, lod præsentere Geværet, igien skuldre og blev nogen Tid staaende. Det var smukke og raske Folk samt vel munderet.
Fiendens Styrke, som agerede imod os, var omtr. 600 Md., og vi saae 2de betydelige Affdeelinger bag ham af Cavalerie og Infanterie, foruden en Reserve mod søndre Huset omtr. 4 a 500 Md.
Obersten præsenterede samtlige Hrr. Officierer for mig; men da de vare mange, kan jeg ikke erindre andres Navne end den bekiendte Capt. Strøm.
Saavidt ieg i Afstand og Gesvindighed kunde observere, var Mandskabet vel klædt og lod til at være exerceret.
Ved at sige ham, at ieg vidste, de igaar havde holdt Gudstieneste, svarede han, det holde vi hver Søndag; ieg sagde videre at have seet Capt. Strøm marschere derhen med sit Compagnie, og derover blev han ei lidet forundret.
Jeg anmærkede, at de vel idag havde brugt de bedste herværende Tropper imod os; men han svarede, at de alle vare saadanne; ieg giorde da den Indvending, at de sidst ved Mosekase, tagne Fanger blot vare smaa Drenge; derved blev han noget taus, men sagde omsider, de havde gode Evner og kunde blive gode med Tiden.
Ved denne min underdanigste Rapport kan ieg ikke undlade at give enhver, der tog Deel i Affairen, det Vidnesbyrd, at alle fra den første til den sidste med udmærket Mod, Conduite og Standhaftighed, som endog Fienden selv maatte beundre, have giort ham hvert Skridt stridigt, og at han, endog med den stærke Overmagt, intet væsentligt har kunnet udrette.
Vores Tab er 6 døde, og vi have 12 Blesserede, hvoraf nogle haardt. Fænrik Møller har faaet en Kugle igiennem høire Haand, og Lieutnt. Smith en let Contusion paa venstre Kind. Capt. Lohmann er streifet af en Kugle paa den høire Fod, dog saa let, at blot Støvlen har faaet et Hul.
At ikke flere af de brave Officierer, som fra først til sidst vare allevegne frem, og af Mandskabet, som med dem standhaftigen stode i den uophørlige Kugleregn fra Begyndelsen til Enden, ere faldne eller saarede, er ubegribeligt og maae tilregnes en høiere Bestyrelse.
Ved Enden af Affairen og ved Taagens Fald saa vi, at Fienden imellem Røersladen og Ødegaarden slæbte mange døde og saarede bort, som ogsaa Bonden paa Ødegaarden stadfæstede med den Anmærkning, at blandt de døde var en Officier af høi Stand, saa at, ihvorvel vi agerede formedelst den stærke Taage i Mørket og næsten i Blinde imod hverandre, have vore Skud dog giort dobbelt Virkning imod Fiendens, og Uheldet med den tagne Kanon kan kun tilskrives tilfældige Omstændigheder.
De fleste døde og blesserede ere af Bergenhusiske Regiment, som troes at have den Aarsag, at de vel ei endnu vide ret at holde dem skjult og benytte Terrainet; men de ere saa overmaade tapre og brave Folk, som ei vige et Haarbred, forinden den største Overmagt nøder dem dertil.
At Fienden har taget Gevær og Armatur fra vore saarede i forbigaaende kan ieg ikke undres over; men ieg synes, det er uædelt handlet af ham at have taget Penge og Klæder fra den saarede Soldat.
Ganske bestemt kan ieg endnu ikke angive, om nogen flere savnes, da alle Vagter i en Hast bleve besatte, og ieg endnu ikke fra enhver har kunnet erholde fuldstændig Rapport om hans virkelige Styrke.
Iøvrigt kan ieg med sand Tilfredshed anbefale enhver af de, som have deltaget i denne Affaire i Deres høyfyrstelige Durchlautigheds Naade.

Stabsqvarteret Berbye den 12te September 1808.

Underdanigst
Krebs.

 


Rapport fra Kommanderende General, Prins Christian August, til Kong Frederik VI

D. 12te om Morgenen skeede en Attaque paa vore Feltvagter i Enningdalen paa den vestlige Kant af Elven. Saavel fra Feltvagten ved søndre Huset som ved Tyslingmoen erholdt Major Krebs Rapport, at deres udsendte Patrulier havde opdaget Fienden i Nærheden, men kunde formedelst Taagen ej se hans Styrke og Bevæggelser. Majoren detacherede strax Kapt. Butenschiøn med 60 Md. til at understøtte den høire Fløj af Feltvagten ved Tyslingmoen. Selv rykkede han frem med Reserven og 2 Amusetter. Lieutnt. Smith af nordenfieldske Regiment trak sig med Feltvagten ved søndre Huset tilbage over Enningdalselven, harcellerede Fienden siden bestandig i hans høire Flanke og besatte omsider Røersbroen. Efter at have udholdt den fiendtlige Attaque i 2 Timer nødte Overmagten Major Krebs at trække sig tilbage til Røersladen. Ved denne Leilighed indtraf det Uheld, at ved den ene Amuset, som stod fremme - den anden var da allerede efter Ordee trukken tilbage, bleve Hestene skye og sloge Kudskene under sig; hvilket foraarsagede nogen Forsinkelse, under hvilken den overlegne Fiende trængte lige ind paa Amusetten, uagtet Bedækningen ved den mest levende Ild søgte at holde ham tilbage. Lieutnt. Brun af søndenfieldske Regiment lod nu Amusetten træke tilbage af Mandskabet og førte den, omendskjønt ban var omringet af Fienden, et lidet Stykke tilbage, da det ej var muligt at bringe den længere igiennem den omgivende fiendtlige Overmagt, men alligevel reddede han Mandskabet, af hvilke tvende ved denne Leilighed bleve blesserede.
Kapt. Butenschiøn, som hørte Kanonilden at ophøre og blev trængt af en overlegen Magt, som han nu, da Taagen fordelede sig, kunde se, var derudover nødsaget at retirere og trak sig med en Del af sit Kommando til Røersbroen, som han besatte; med den anden Del af Kommandoet svømmede Lieutnt. Rustad over Elven, og da Fienden vilde forsøge at følge ham, blev han afvist med et Tab af en Del døde og saarede.
Efter at Major Krebs i 2 1/2 Time havde opholdt Fienden ved Røersladen, maatte han, da hans venstre Fløi var bleven tourneret, trække sig tilbage over Røersbroen for ej at blive afskaaren. Her fattede han igien Post, og uagtet Fienden 2de Gange stormede paa, var det ham dog ej muligt at komme over. En Parliamentaer meldte sig nu fra den fiendtlige Kommandør, Oberst Posse, som forlangte en Samtale med Major Krebs, som derpaa red hen til ham. Hans forlangende var fri Retraite, som blev afslaaet. Han forlangte derpaa Vaabenstilstand for en Time, som blev ham bevilget for 1/2 Time, efter hvilken Tids Forløb Fienden retirerede og blev af Major Krebs med Forsigtighed forfulgt, hvorefter de forrige Feltvagter igjen bleve udsatte.
Den Styrke, Fienden agerede med, var omtr. 600 Md., og desuden saaes 2de betydelige Affdelinger af Kavaleri og Infanteri bag ham. Videre stod mod søndre Huset og mod Enningdalsbroen 2de Bataljoner nyudskrevne og en Del Kavaleri, og herforuden stod, som man siden har erfaret, en Reserve ved Hovedalen af 100 Md. og bag samme en Kavaleritrop af omtr. 50 Md.
Ved denne Affære er Kapt. Lohmann af bergenhusiske Regiment, Lieutnt. Smith af nordenfieldske og Fænrik Møller af thelemarkske Regiment lidt blesserede. Af Mandskabet have vi 6 døde og 12 blesserede, hvoraf nogle haardt. Fiendens Tab vides ej; men ved Enden af Affæren, da Taagen faldt, saa man ham imellem Ødegaarden og Røersladen slæbe mange døde og saarede bort.
Samtlige i denne Affære brugte Officierer, saavelsom Mandskabet have ved deres udviste Bravour ej alene opholdt den saa meget overlegne Fiende, men endog tvunget ham til at retirere, hvorfor Generalkommandoen er pligtig allerunderdanigst at anbefale dem i Deres Majestæts Naade.

 


Brev fra Major Krebs til Christian August

Christian August ba om nærmere forklaring av forholdene rundt den erobrede Amusetten. Var bedekningen iorden?
Denne Amusetten er idag utstilt på Armemuseum i Stockholm, og har den eneste bevarte originale lavetten.

Skrevet 14de September.

"I Henseende Deres høyfyrstelige Durchlautigheds naadigste Befaling om nøiere detailleret Melding betreffende den i Affairen tabte Kanon og sammes havte Bedækning giver jeg mig den Ære underdanigst at forklare:
Efter at have dækket min Retraite paa alle fornødne Puncter saa godt som mueligt og mit svage Detachement tillod, beholdt jeg kun tilbage en Styrke af 187 Md. til at modstaa en fremtrængende Fiende, der var 600 Md. stærk, foruden de paa min underdanigste Rapport anførte 2de Reserver og endnu en do., som senere er opdaget at have staaet i Hovedalen, over 100 Md. stærk, foruden en endnu bagenfor denne staaende Cavalerie Troup af omtrent 50 Md. Herforuden maatte jeg for at soutinere min venstre Flanke og vedligeholde Communicationen med Capt. Muntzl afgive smaae Detachements for i Forening med ham at holde de ved søndre Huset og Enningdalsbroen staaende Fiender, 2de Batailloner nyudskrevne, og endel Cavalerie i Ave.
Saaledes var min liden Magt for svag til at afgive reglementeret Bedækning for de 2de Kanoner, hvilke dog alligevel vare omgivne af agerende Tropper, der endog til Siderne vare foran dem. Efterat begge Kanoner i en Tid af 2de Timer uophørlig havde virket, og jeg nu af den tiltagende Kugleregn mærkede en betydelig Magt hvert Øjeblik komme nærmere, befalede jeg, at den ene Kanon skulde retirere og den anden endnu vedblive at give Ild, til den første var kommen tilbage, hvilket skeede, og der blev fyret af denne, medens den retirerende passerede mig forbi og tog en anden Post længere ned. Nu saa jeg, at den andens Retirade ogsaa var fornoden, gav derfor Ordre dertil; men Hestene vare blevne skye og kunde ej bringes frem for Kanonen. Halvdelen af den svage Bedækning, der var afgiven til Kanonerne, var fulgt med den retirerende, og den anden Halvdel tillige med de Folk, der betjente den igienværende, søgte nu at slæbe den bort; men den store Overmagt af Fienden trængte frem, uagtet den mest levende Ild blev givet fra de Tropper, der vare paa begge Sider, hvorved mange Fiender faldt; men de vedbleve, indtil de havde omringet Kanonen og faaet den i deres Magt, hvorved en af Artilleristerne blev haardt og en let blesseret, som før underdanigst indmeldt. Da var det, jeg lod retirere med den hele Kiæde ned til Stengiærdet, hvor vi giorde holdt. Havde ikke Taagen været saa stærk, at den havde skjult Fiendens Styrke og hurtige Fremtrængen, kunde Kanonen været reddet; men jeg kunde ikke beqvemme mig til at retirere, førend jeg, som før sagt, mærkede den overlegne Magt saa nær for ved mig."

 


Ob.lt. Synnestvedts liste over tapte effekter.

2. og 4. divisjon av Bergenhusiske Grenaderbataljon var med i striden. Her følger Bataljonsjefens liste over tapte effekter. De er enten mistet på slagmarken eller når soldatene vadet over elven. Utstyret til dem som er savnet (tatt til fange) er også med på listen. 2. div. hadde 7 savnede, og 4. div. hadde 6.

Legg merke til at 2. divisjon hadde med en Tømmermann, som mistet både sagen og Skjødskinnet (Lærforkle).

2den Division.
8 Feltflasker
6 Feltkjedler
5 Geværer med Ladestok, Bajonnet, Geværrem, Bajonnetskede, Pandhætter og Kradsere.
7 Sabler m. Skeder.
5 Gehænger m. Spender Patrontasker og Bandolerer.
6 Lunteforbergere.
11 Tornistre m. Rem.
8 Brødposer m. rem.
5 Kioler
5 Veste
7 Grenaderhuer
6 Halsbind m. Laas
17 Skjorter.
5 Uldne Buxer
11 Lærredstrousers
18 Pr. Strømper
11 Pr. Stvletter
1 Skjødskind
1 Tømmermandssag.

4de Division
3 Feltkjedler
13 Feltflasker
1 Skarpskyttergevær
9 andre Geværer
10 Ladestokke
12 Bajonnetter
11 Geværremmer
14 Bajonnetskeder
13 Pandhætter og Kradsere
14 Sabler m. Skeder.
13 Bandolerer m. Patrontasker
14 Gehænger m. Spænder
15 Lunteforbergere
17 Tornistre m. Remmer
16 Brødposer m. Remmer
9 Kjoler m. Veste
14 Grenaderhuer
17 Halsbind m. Laas.
30 Skjorter
11 uldne Buxer
16 Lærredstrousers
2 Skarpskytterbuxer
28 Pr. Strømper
16 Pr. Støvletter
30 Pr. Sko