Instruks for en Kystværnavdeling 1807.

Transkribert 29.1.00 av Odd H. Arnesen fra Svein Grieg Smith, "For Konge og Fedreland", Hovedkom. for Hærens 350-års jubileum i Bergensområdet 1978.

 

Ordre:

Til underanføreren i Sandnes Sogn, Hogne Erichs. Riisnes hvorledes han med hans undergivne Folk i denne uroelige tid have at forholde sig.

1ste. Saa snart Vardene paa Fedje og Aaraas antendes heller Budstikken med mit Signet trykt i enden omgaaer, haver Anføreren med sine Folk, og deres Vaaben ufortøvet Nat og Dag at indfinde sig paa det bekjendtgjorte Forsamlings Stæd, Kiilstrømmen, for derfra efter min Ordre at begive sig hen til det Stæd, hvor hjelp og undsetning behøves at foremomme fiendtlig Røveri og Plyndring.

2det. Ved henreysen til det Sted, hvor Fienden enten har gjort Landgang eller formodes at ville Lande, maae Anføreren Tilholde sine Folk, at fare frem i al stillhed, og søge at tage saadanne Omveye, at hverken de Armerede Skibe, heller om deres Mandskab var kommen paa Land, kunde bemerke det; Kand dette formedelst Landets beskaffenhed skee, da maae man holde sig saa langt borte fra de Armerede Skibe, at disses Canoner ey kan naae at skyde paa dem. Er det paa Landet, og de fiendtlige Skibe ligge saa nær, at deres Canoner kan avgjøre alt, maa intet foretages, men oppebie Tiid.

3die. Naar Anføreren kommer til Landet, med sine Folk, som altid maa ske, om muligt er, paa Stæder hvor man ikke kan bemærkes av Fienden, da maae han anføre dem saavidt Stæderne tillader i skiul og Omveye mellem Klipper og Dale, intil man uformodentlig, og med forenede Krefter kand Angribe Fienden, og enten nedhugge eller tage Fanger.

4de. Skulle Fienden nærme sig Landet med sine Baade, og Anføreren med sine Folk, seer sig istand til enten at nedhugge eller tage ham fangen, da holder han sig med sine Folk i skiul, lader ham komme trykt paa Land, og ind i Husene, og da paa det hurtigste, med de friskeste Folk bemektige sig hans Baade og fører dem til saadanne Stæder, hvor han ikke kan finde dem. De som skal forrette dette Arbeyde maa være forsynede med ladde Gevæhrer og lange kniver, thi Fienden forlader ikke sine Baade uden Vagt.

5te. Skulde Fienden nærme sig Landet i større Antal, end man kunne se sig i stand til at overvinde ham, naar han havde fested Foed paa Land, da skal Anføreren med sine Folk stræbe at forbyde ham Landgangen paa følgende Maade: Han opstiller sine Folk ved Stranden i 2de Geleeder; det første Geleed maa nødvendig bestaa av de der kan skyde, og ere forsynede med Gevæhrer; disse fyhrer efter givne Comandoe: alle som en Mand, slaae An, Fyhr, og maa Anføreren ey Comandere inden Skuddene sikkert kan naae frem. Skulde første Geleed ey faa Tid til at Ladde, men Fienden naar Landet; skal alle Spyd bevæbnede i samme Orden og alle som en Mand med fældet Spyd, alle den venstre Haand foran paa Stangen, og den høyre bag paa, at stikket som altiid maae skee under Brystbenet ikke kan feyle, forbyde Fienden at feste Foed paa Landet.

6te. Ved at bruge Spyde eller andre Vaaben med lange Skafter maa bruges Moed, Styrke og Forsiktighed; this en sneedig og slue Fiende kunde let gjøre en Buk under Stangen og bemegtige sig baade han selv og hans Værge.

7de. Skulde Fienden gjøres til Fange, da maa han nøye bevogtes, ey tillades at komme saavidt, at han ved Raab eller andet Tegn kunde give Varsel til sine Skibe, og altsaa faae Undsætning, til den Ende maa der bestandig holdes Vagt paa den man har fanget.

8te. ligesom den faste Omsorgs Plan af den høyeste Øvrighed har til bestræbelse, at værne Bondens Gods og Eyendom mod fiendtligt Røveri og Plyndring, saa har Anføreren nøye at passe ved Møeder, og forfaldne Fægtninger: i Fald saa skulde skee, at anføre Folket med Moed og Forsiktighed; og skulde nogen mod Formodning, og uden gyldig Aarsag enten udeblive fra det bekientgjorte Forsamlings Stæd Kiilstrømmen, heller ved forefaldne Fægtninger, ifald dette ulykkelige Tilfælde skulde indtræffe: for skikke sig ikke holde Stand, eller slaae, da haver Anføreren der selv staar til Regnskab saadant at tilkiendegive, Personen til velfortient Undgieldelse.

9de. Og da denne Omsorg til Land Almuens Bevæbning og disse Søe kysters Forsvar er mig i Kongens Navn af det høye Stift befalt, og anfortroet, saa tviler jeg ingenlunde paa, at jo baade Anfører og Almuen vil ved Herrens Hielp og Bistand opfylde de Pligter, som de skylde Gud, Kongen og deres eget Væl.

Frøsætter s: 1ste November 1807
G. Daae

Efter inraullerings Protokollen, og den givne Liste haver Anføreren at Commandere 60 Mand. 1ste Troup.