Overfallet på Jerpset 25. mai 1808

Trykket i Budstikken 1808 No. 23.
Transkribert 27.11.99 av Odd H. Arnesen fra Jacob Aall, Erindringer, Bilag 28.

 

Rapport fra Oberst Staffelt

Underdanig Rapport
Kongsvinger den 26de Mai 1808

Da jeg eter indhentet Efterretning havde bragt i Erfaring, at et Jæger-Compagnie af Fienden skulde ligge Fordeelt paa Gaarden Jerpset og Ødegaarden paa Vestmarken, og blot havde en liden Vagt detascheret til Gaarden Harstad, beordrede jeg Capitain Jürgensen med det Leerdalske lette Infanterie-Compagnie og det Aamodtske Skiløber-Compagnie at gaae over Fjeldet fra Spitals-Krogen over til benævnte Gaard, for at hæve disse Qvarterer. Capitainen med Commandoet blev Natten mellom 23de og 24de liggende paa Fjeldet, og sendte en bekjendt Mand frem for at erholde fullkommen Vished, og da denne bragte Efterretning, at det meste af Compagniet var paa Gaarden Jerpset, og ikkun en Vagt af 5 Mand var paa Ødegaarden, og en noget større Vagt længre tilbage paa Gaarden Harstad, besluttede han at rette sit Angreb alene paa Hovedstyrken paa Jerpset. Han marscherede derefter saaledes af med sin Commando, at han kunde intreffe der ved Midnatstiden imellem Kl. 12 og 1. Natten mellem 24de og 25de Mai naaede han Stedet, inddelte Mandskabet, og paa givet Signal var Gaarden omringet. Ved at nærme sig Huset skjøde de Svenske igjennem Døre og Vinduer; derover blev Folket forbitret, og en almindelig og stærk Skydning var uundgaaelig. Den der commanderende scenske Officier, Lieuntenant Baron Ulfssparre, blev tillige med endeel fiendtlige Soldater, hvis Antal ei nøiagtig kan opgives, men troes at have været en Snes Mand, skudt, og 24 tagne til Fanger. Desuden erholdt vi 25 Stkr. Geværer med Bajonetter, deels svenske deels franske, ligesaa mange Patrontasker og Feldtflasker; en heel Deel Ammunition, som der forefandtes, og ei kunde medføres over Fjeldet tilbage, blev iturevet og fordærvet. De Fangne ere Regiments-Jægere af Uplands Regiment, og de franske Geværer ere af dem, som i afvigte Aar i Pommern bleve gjordte til Bytte.

Vort Tab ved denne Expedition er en Død og 2de saarede af Leerdal lette Infanterie-Compagnie. Capitain v. Jürgensen, der ved denne Expedition har viist megen Conduite, som og det hele Commando, der af Capitainen erholdt det bedste Vidnesbyrd, kan jeg ikke andet end anbefale til Deres høifyrstelige Durchlauchtigheds Naade.

Underdanigst

Staffelt

Svensk rapport om Mobekk og Jerpset

Brigadechef Carl Leyonstedt meldte, at den 18de Mai Kl. 10 1/2 Formid. angrebes de Svenske paa flere Steder med Heftighed, i det de Norske paa 2 Steder gik over Glommen, men Kl. 5 nødtes de til at trække sig tilbage. Major Cederstrøm, som næsten den hele Tid var i Ilden, udmærkede sig tilligemed Major Bergenstråle m. Fl.

Den 25de Mai tidlig om Morgenenblev en Postering af 2den Brigade under Oberst Schwerin omgaaet og angrebet af en overlegen Fiende ved Hjerpsæter. Lieuntenant Baron Ulfssparre, som commanderede Jægerne, blev strax skudt og hans af 28 Mand bestaaende Trop, som nu var uden Anfører, blev fangen. De andre Posteringer samlede sig imidlertid, og gjorde den overlegne Fiende kjæk Modstand. Fendrik Wiinblad, som med 25 Jægere den 24de om Aftenen var afsendt for at recognoscere, og ved Borttagelse af Posteringen ved Hjerpsæter blev afskaaren, trak sig ad ukjendte Skove tilbage, og naaede, efter en Marsch af 8 Mile, uden Tab af en Mand, Rangrud Præstegaard Kl. 11 om Aftenen den 26de.