>Rapporter om trefningen ved Trangen 25. April 1808.

Trykket i Budstikken 1808 No. 7 og 8.
Transkribert 14.11.99 av Odd H. Arnesen fra Jacob Aall, Erindringer, Bilag 26.

 

Staffelts Rapport om affairen ved Trangen.

I Dag Morges Klokken 7 1/2 blev mig meldt Fiendens Indrykkelse, jeg lod derpaa uoppholdelig det igaar beskrevne Pas ved Kjellaaen, hvor Skoven allerede forhen var nedhuggen, besætte med 2de Grenader-Divisioner under Capitain von Næglers Commando, og rykkede med det Øvrige frem mot Nyen, efterat jeg i Forveien havde ladet recognoscere, om det skulle være at befrygte, at flere Tropper end de alt indrykkende skulde komme efter, og da jeg i denne henseende havde faaet fyldestgjørende Efterretning, lod jeg de bag liggende Veie besætte og Patrouillere, rykkede derpaa frem over Flisen-elv med de øvrige Tropper, og efter 3 1/2 Times haard Fægting lykkedes det mig at tournere Fienden og komme ham i Ryggen. Capitain v. Dreier af det 2det Trondhjemske Regiment blev under Fægtningen dødeligen bleseret; hans Kone og Børn anbefales underdanigen Deres Høifyrst. Durchl. Forsorg. Vi have desuden mange Døde og Blesserede, hvis Tal endnu ei bestemt kan opgives. Resultatet af denne dags Affaire blev følgende:

Den hele svenske Trop blev fangen, hvorfra de undtages, som i Skoven havde forstukket sig, og som formodentligen tildeels endnu kan opbringes, men efter hvad man i en Hast kan tælle ere de Fangne følgende: Commandeuren Hr. Oberste von Gahn; Capitain Godee, blesseret; Capt. Knorring, savnes; Capt. Eggers, fanget; Capt. Fahnehjelm, fanget; Lieutenant Udd, fanget; Lieut. Sveiberg, savnet; Fendrik Øren, fanget; Oberjægermester von Kothen, fanget; Adjutant Ahlstad, fanget; Adjutant Engestrøm, fanget, og omtrent 320 Mand, foruden en Mængde Døde og Blesserede.

Vort Tab er ikke ubetydeligt. Ved Dagens Affaire har i Besyndelighed udmærket sig Capitain Arnzen af det Hofske Skiløber-Compagni , for hvem jeg underdanigst tør udbede mig en naadig Belønning. Dernæst kan jeg ikke noksom rose Hr. Major von Stabell, hvis Nidkjærhed og Iver har bidraget meget til Dagens heldige Udfald. Fremdeles har Capitain v. Ræder af 2det Trondhjemske Infanteri udmærket sig, og jeg vil være uskjønsom, dersom jeg ikke anbefalede det hele Officier-Corps, hvorunder især Major v. Ræder af 2det Trondhjemske Infanteri-Regiment, der med megen Uforsagthed førte Tropperne i Ilden.

Efter dette heldige Udfald sendte jeg Capitain v. Nægler med sin Grenader-Division, det Elverumske Skiløber-Compagni og 50 Skarpskyttere til Midtskougen, for at ophente hvad endnu maatte være, saavel af Tropper, som Kanoner, Ammunition, og om muligt at erholde det svenske Magasin i Dalby-Sogn 3 Mile fra Midtskougen. Udfaldet af denne Expedition kan jeg endnu ikke have den Ære at Rapportere. Falder den heldig ud, saa troer jeg at have ryddet af Veien hvad her kunde være, og er derefter at bruge med Brigaden, hvor Deres fyrstelige Durchlauchtighed naadigst maatte bestemme.

Commandeurens for den Trondhjemske Skarpskytter-Division, Capitain von Sigholdts raske Fremrykning bør jeg fremdeles ikke lade være ubemærket.

Bjørneby den 25de April 1808.

Underdanigst

Staffelt

 


Svensk Rapport om Gahns Overgivelse

For at opfylde sin Bestemmelse at indtage sin Stilling paa Leyonsteds Brigades høire Fløi, inden slette Veie og optøet Snee og Iis gjorde Communicationen umulig, brød Oberste Gahn op den 24de April Kl. 11 om Aftenen med 480 Mand, og Marscherede paa Veie, hvor man maatte vade i Snee og Vand. Om Morgenen fordrev han den første fiendtlige Postering, og rykkede 3 Mile ind i Landet, hvor Fienden gjorde en samlet og alvorlig Modstand. Det lykkedes Gahn ved et heftigt Angreb, hvorved Capitain Godee udmærkede sig, at drive Fienden tilbage. Imidlertid havde den overlegne Fiende deels trukket sig hen til det svenske Corps Flanke, deels overvældet Bagtropperne, som skulde dække de Svenskes Tilbagetog, og saaledes afskaaret dette Corps's Forbindelse med Sverige. Da Gahn saae sig omringet, samlede han sin disponible Styrke, og søgte at slaae sig igjennom den i Ryggen faldende Fiende. To Gange lykkedes det at drive den fiendtlige Kjæde tilbage, men da den heftige Ild, som havde vedvaret i 3 Timer, havde medtaget al Ammunition, 40 Skud pr. Mand, og han desuden havde et betydeligt Antal Døde og Saarede, var det ham umuligt at bringe de ved Anstrengelser og Tab forknytte Soldater til atter at angribe en overlegen, af et kjækt og regulairt Mandskab bestaaende Fiende, og han maatte med sit Corps overgive sig. Tabet af Døde og Saarede anslaaes til over 200. Med sine Officierers Tapperhed og Dyktighed var Obersten tilfreds, men derimod misfornøiet med Soldaterne, som ei havde viist den forønskte Lydighed og Standhaftighed. I Begynnelsen af Fægtningen blev 2 Pelotons under Capitain Knorring og Lieutenant Zweybork afsendte for at undersøge Jægerne paa venstre Flanke, og hindre de Norske fra at omgaae de Svenske, men om deres Skjæbne vidste Obersten Intet. Et gammelt Saar i Oberstens Been havde ved Dagens Anstrængelse betydeligen forværret sig. De Fangne bleve paa det Anstændigste og Bedste behandlede af Nordmændene.

Bjørneby 25de April 1808