Høland, Blaker Skanse og Hemnes April 1808.

Trykket i Budstikken 1808 No. 19-21.
Transkribert 2.1.00 av Odd H. Arnesen fra Jacob Aall, Erindringer, Bilag 25.

 

Christian Augusts Rapport til Regjerings-Commissionen 22. April 1808.

Den 13de eller 14de blev mig indmeldt, at Fienden havde sendt stærke Patrouiller imod Grændsen og udsatt sine Poster ved Svinesund, og at han truede med et Indfald i Marker. For at forsikre mig om dette var Alvor, sendte jeg en stærk Patrouille fra Berby paa Veien til Vetland. Resultatet af denne lille Expedition var Fiendens hastige Retraite og 4 Fanger. Lieutenant Hegge og en Overjæger havde distingveret sig ved denne Leilighed ved deres Conduite. Den 15de blev mig indmeldt, at Fienden havde trængt vore Forposter tilbage, og var trængt ind i Marker. Jeg reiste uden Ophold til Skjeberg, hvor Brigaden Holst blev beordret at concentrere sig, og vilde netop tiltræde min Marsch til Marker, da man tilmeldte mig, at Fienden var trængt ind over Mangefjeld til Høland Præstegaard, og derfra videre til Blaker, hvilken Skandse han havde indtaget.

Tropperne, bestaaende af 3 lette Infanterie-Compagnier og Grenadeer-Bataillonen af 2det Agershuus og Tellemarken, blev tilbagetrykt og retirerede til den vestre Side af Glommen. Jeg saae mig derfor nødt, da Fiendens Styrke blev angivet til at være nogle 1000 Mand, at ile dette Sted til Hjælp. Med Iilmarscher naaede jeg Trøgstad; jeg gav derfor befaling, at til samme Tid som jeg angreb Fienden, en liden Colonne skulde gaae ham i Ryggen fra Fedtsund, og en lignende stærkere fra Blaker, for at tilbagevinde Skandsen, og at fordrive Fienden fra denne Side, samt at Gaae ham i Ryggen, da Glommen, som paa de fleste Steder er passabel med Vogne og Heste, ved Rittmester Darres kraftige og indsigtsfulde Foranstaltning var bleven garneret, til hvilken jeg havde givet mit opdrag, og dette blev effectueret med Lethed og Indsigt. Den 19de, som den til Attaquen bestemte Dag, stødte jeg paa Fienden mellem Hemnæs og Hølands Præstegaard. Lieutenant Haxthausen med en Patrouille angreb en fiendtlig Patrouille, hvoraf 4 Døde og 4 Fanger var Resultatet, vi havde Een blesseret; de skjød paa hverandre i faa Skridts Distance; men Vores Raskhed fordrev Fienden. Herpaa formerede vi da Kjæden, og begyndte Attaquen med Jæger-Corpset, understøttet ved Flanke-Colonnerne. Vi drev Fienden tilbage næsten 1 Miil til over Rakkestad og henimod Haneborg i største Forvirring. Ved Løken stødte 2 Compagnier, som havde gjort Udfaldet fra Fedtsund, til os, og disse tabte ved denne Leilighed 2 Døde og 2 Saarede. Fiendens Styrke skal have været 3 a 400 Mand - i denne coupeerte Egn var den ei let at bedømme. Han var imidlertid saaledes sat i Skræk, at han den anden Dag for en af vore Patrouiller flygtede fra Haneborg til Mangen o. s. v. Den samme Dag erholdt vi Efterretning om, at Fienden rykkede frem mod os fra Rødenæs, som dog ei aldeles stadfæstedes.

Capt. Zardell af nordenfjeldske Regiment, som med Skarpskytterne af nordenfjeldske og med nogle Commandeerte af søndenfjeldske Regiment var detascheret, greb Fienden an ved Lund den 20de d. M. om Eftermiddagen, drev ham med hans brave Mandskab tilbage; hvorved han blev understøttet av nogle Landværn. Expeditionen fra Blaker var ligesaa heldig; Colonen, som bestod af Musketeer-Bataillonen Opland under Major Weibye og Grenader-Bataillonen af 2det Agershuus og Tellemarken under Capt. Ditten, forjagede Fienden fra Blaker Skandse, pousserede længre frem, og omringede ham ved ved Hjælp af det Ullensagerske Dragon-Compagnie under Rittmester Ingier, om natten ved Toverud, hvor den hele Fiendtlige Trop tildeels blev sprængt, tildeels blev ødelagt, tildeels gav sig fangen. En Oberstlieutenant og Brigadechef, Grev Axel Mörner, 5 officerer, hvoraf 2 ere siden døde, 72 Livgrenaderer, 34 Husarer, desuden 7 Læs med Bagage og Proviant og de disse skydsende Knegte blev tagne.

Ved denne Affaire har Musketeerbataillonen Opland, fortrinligen, ligesom de øvrige viist Mod og Standhaftighed, som det sømmer ægte Nordmænd, og sætter dem i Ligning med de længst tjente Krigere, om ei høiere. Engageret for første gang, og om Natten, vedligeholdtes Orden, og enkelte Blesserede, som havde faaet Skud i Armen og i Læggene, vedbled desuagtet at gjøre deres Tjeneste, og lode sig ei forbinde, førend Affairen var endt. Generalcommandoen forbeholder sig den behagelige Pligt, offentligen at bekjendtgjøre disse Braves Navne, ligesom samme ei tvivler paa, at Nationen vil sætte Priis paa deres Daad, og bevise det imod deres Efterladte.

Saaledes er da Fienden givet et Beviis paa, at det ei bliver saa let at betvinge Nordmannen, naar han med Forfædres Aand og Kraft værger for sit Fædreland. Generalcommandoen ønsker, at dette maa have Indflydelse paa de øvrige Landets Beboere, for med forenet Kraft at bortfjerne en Fiende, som mere kan ansees for en Røverbande, der ved enkelte smaa Troppe-Corps søger at indsnige sig i Landet og ødelægge samme, naar den ei finder Modstand, og tillader sig at plyndre, og til aldeles at forhindre dette er Armeen ikke tilstrækkelig stærk. Ikkuns forenet Kraft efter vore Forfædres Exempel kan forekomme dette. Til Exempel paa forommeldte Excesser, som Fienden tillader sig, hvorom Generalcommandoen forbeholder sig at bekjendtgjøre flere, at Undertegnede i et Par Qvarterer, at Skatoller ere blevne opbrudte og Penge efter Sigende borttagne, ligesaa Bøger og andre Effecter, hvilke siden ere blevne fundne. Paa Retiraden bleve vore Bønder med Pistolen for Brystet aftvungne de Penge, som Fienden havde betalt til dem for Levnetsmidler. I et Lazareth, hvor deres egne Blesserede laae, er skudt ind af Vinduerne, Provianten borttagen o. s. v. I det Mindste giver Ovenmeldte ei et Beviis paa Disciplin i den fiendtlige Armee, og maa, hvor der er Kraft, opflamme til Selvforsvar og forenet Modstand.

Hovedqvarteeret ved Blaker den 22de April 1808.

P.S. I Lieutenant Haxthausens Affaire ved Gaarden Enger skjød Fourer Dahl 2 Fiender, og Vaabenmester Hegum var i Spidsen, da Folkene løb Storm mod Gaarden. Den unge Halvmaaneblaaser, Ole Berg, slog en fiendtlig Jæger, som havde lagt an paa ham, Riflen af Haanden og stak ham sin Hirschfænger igjennom Livet, Underjæger Niels Hansen Finholdt af 4de Compagni, der som Marode var bleven tilbage, hørte paa Veien Capitain Zardell engageret, meldte sig strax og gjorde Tjeneste, saalenge Affairen vedvarede, med udmærket Mod.

Christian, Prinds til Slesvig-Holsteen.